Title Irano užsienio politikos vertinimas Khumayni teisingumo sampratos perspektyvoje
Assessing Iranian Foreign Policy through the Perspective of Khumayni's Concept of Justice
Authors Ieva Koreivaitė
Publication date 2016
Abstract [lit] Disertacijos tikslas yra išanalizuoti pirmojo Irano aukščiausiojo lyderio ayatulah Khumayni teisingumo sampratą ir taip sukurti analizės perspektyvą, padėsiančią tirti Irano užsienio politiką. Disertacijoje buvo parodyta, kad kompleksiška Khumayni politinės minties ir teisingumo sampratos logika gali būti matoma kaip vientisas ar išskaidytas į segmentus naratyvas šiandienėje Irano užsienio politikos logikoje. Tad kiekvienas Irano praktinės politikos atvejis gali būti aiškinamas per Khumayni teisingumo diskursą. Khumayni teisingumo sampratos analizė rėmėsi Kembridžo mokyklos politinės minties istorikų J. G. A. Pococko teksto kontekstualizavimo ir Q. Skinnerio politinės teorijos poveikio analizės gairėmis. Tyrimas parodė, kad teisingumas, kaip pirminis šy’itinio islamo principas, yra išlaikęs tokį pat statusą neo-šy’itinėje Khumayni ideologijoje. Politinis teisingumas negali būti suspenduojamas, o jo svarba yra įtvirtinta Irano Konstitucijoje bei egzistuoja politiniai ir socialiniai baudimo mechanizmai, jei šio principo nesilaikoma. Tyrimas taip pat parodė, kad khumaynistinė teisingumo samprata turi stiprią globalią dimensiją bei implikuoja tam tikrą politinį elgesį, kurį Iranas vadina teisingu, o tarptautinė bendruomenė jo nesupranta, kaip tokio: pavyzdžiui, revoliucinių idėjų sklaida ir parama pasipriešinimo judėjimams užsienyje, priešiškumas Vakarų valstybėmis ir kt. Taip pat Khumayni teisingumo sampratos analizė atskleidžia pragmatiškumo ir idealizmo santykį Irano užsienio politikoje bei kitus su tarptautiniu teisingumu susijusius aspektus.
Abstract [eng] The research objective of the dissertation is to complete the analysis on the first Iran’s Supreme Leader’s ayatollah Khumayni’s concept of justice and, consequently, to create an analytical perspective, which would serve for the further Iranian foreign policy analysis. Research revealed that the complex logics of Khumayni’s political thought and his concept of justice can be traced as an integral or unsolid narrative in today’s Iranian foreign policy. Respectively, every case of Iranian politics can be explained through the discourse of Khumayni’s justice. The analysis of Khumayni’s concept of justice is performed combining methodological guidelines of adherents of the Cambridge School of Political Thought J. G. A. Pocock and Q. Skinner. The analysis indicated that the principal of justice is the prime Shi’ite principle and it has kept the same status in neo-Shi’itic Khumaynistic ideology. Political justice cannot be suspended and its significance is embedded in the Iranian Constitution. More over certain political and social punishment mechanisms exist to control its observance. The analysis also showed that Khumayni’s concept of justice has a strong global dimension and implies certain political behavior, which is perceived by Iran as just, but not identified as such by the international community: for instance, spread of revolutionary ideas and support for resistance movements abroad, enmity towards Western states and i.e. More over the analysis of the concept of justice provides with the understanding about idealistic and pragmatic features of Iranian foreign politics, as well as with other aspects associated with international justice.
E. documents Download