Title Kinijos ir Rusijos regioninės hegemonijos interesų susikirtimas XXI amžiuje
The Clash Between China’s and Russia’s Interests of Regional Hegemony in the 21st Century
Authors Konstantinas Andrijauskas
Publication date 2014
Abstract [lit] Šios disertacijos tyrimo tikslas yra nustatyti regioninio užsienio politikos lygmens poveikį Kinijos ir Rusijos tarpusavio santykiams XXI amžiuje, paeiliui įvertinant: (1) ar jiems būdinga specifinė regioninio lygmens galios asimetrijos padėtis; ir jeigu taip, tai (2) kokie yra pagrindiniai jos bruožai; bei (3) kokią įtaką ji turi abiejų veikėjų padėčiai tradicinėse savo įtakos sferose bei tarpusavio strateginei partnerystei. Remiantis regionine tarptautinių santykių prieiga disertacijoje siūlomas inovatyvus regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis, sudarytas iš trijų antrinių metodologinių įrankių: sudėtinio hegemonijos matavimo įrankio, evoliucinės hegemonijos tipologijos ir išorės veikėjų skvarbos matavimo įrankio. Kompleksinė lyginamoji Kinijos ir Rusijos hegemoninės padėties ir skvarbos į viena kitos tradicines įtakos sferas analizė parodo, kad tiriamuoju laikotarpiu šiems santykiams iš tikrųjų būdinga regioninio lygmens galios asimetrijos padėtis pirmosios naudai, turėjusi didelės įtakos Maskvos pozicijų nuosmukiui regioniniu mastu. XXI amžiaus pradžioje Kinija kelia vieną rimčiausių grėsmių Rusijos regioninei hegemonijai posovietinėje erdvėje bei tampa didžiausia išorine kliūtimi jos interesų sklaidai Šiaurės Rytų Azijoje. Be to, jų tarpusavio regioninio lygmens galios asimetrija turi keletą papildomų ypatumų, keliančių grėsmę Maskvos padėčiai net ir už šių dviejų regionų ribų.
Abstract [eng] The research objective of this dissertation is to assess the impact that a regional level of foreign policy has on Sino-Russian relations in the 21st century, by successively determining: (1) whether the relations are characterized by power asymmetry at a regional level; and, if yes, then (2) what the main features of that regional-level power asymmetry are; and (3) what influence it has on both actors’ positions in their traditional spheres of influence and on the strategic partnership between them. Based on the regional approach of international relations, the dissertation presents an innovative theoretical model of regional-level power asymmetry along with its three component methodological tools. A complex comparative analysis of China’s and Russia’s hegemonic conditions and penetrations into one another’s traditional spheres of influence shows that during the research period Sino-Russian relations were indeed marked by a regional-level power asymmetry favouring Beijing, which had considerable influence on Moscow’s decline on a regional scale. In the 21st century China has become one of the main threats to Russia’s regional hegemony in the post-Soviet space, as well as the principal external obstacle to the projection of its interests in Northeast Asia. In fact, Sino-Russian regional-level power asymmetry has several additional peculiarities which constitute a threat to Moscow’s strategic positions even beyond these two regions.
E. documents Download