Title Resultative secondary predication in European languages
Rezultatinė antrinė predikacija Europos kalbose
Authors Benita Riaubienė
Publication date 2015
Abstract [eng] The dissertation deals with morphosyntactic and semantic properties of resultative secondary predication (RSP) in European languages. It aims to establish formal encoding means for resultative secondary predicates and to reveal the semantic features which determine the different encoding of resultatives in a language and across languages. The language sample of the dissertation includes 31 languages. The dissertation discusses theoretical approaches to RSP and their contribution to the conception of the work. It defines causation and telicity as the basic features of RSP the presence of which determine the prototypical status of a construction. Five formal encoding strategies for RSP are distinguished in the dissertation: adjective, adverb, prepositional phrase, compound verb and noun phrase. It is assumed that the encoding of RSP is determined by a number of semantic factors such as lexical aspect, the nature of the property predicated by a verb, subcategorization of an object, etc. According to semantic and morphosyntactic features seven types of resultatives, or functions, are distinguished and arranged in a semantic map. The dissertation proposes an implicational hierarchy which represents a verb‘s ability to take a resultative secondary predicate.
Abstract [lit] Disertacijoje tiriamos rezultatinės antrinės predikacijos (RAP) morfosintaksinės ir semantinės ypatybės Europos kalbose. Remiantis 31 kalbos duomenimis, siekiama nustatyti formalias RAP raiškos strategijas ir išskirti semantinius bruožus, kurie lemia skirtingą rezultatyvų žymėjimą. Disertacijoje aptariami įvairių lingvistinių teorijų požiūriai į RAP ir jų indėlis į disertacijos koncepciją. Teigiama, kad kauzacija ir teliškumas yra esminiai RAP bruožai, kurių buvimas lemia prototipinį konstrukcijos statusą. Skiriamos penkios RAP raiškos strategijos Europos kalbose: būdvardis, prieveiksmis, prielinksninė frazė, sudurtinis veiksmažodis ir daiktavardinė frazė. Manoma, kad RAP raišką lemia keletas semantinių veiksnių: leksinis veikslas, veiksmažodžio predikuojamos ypatybės pobūdis, objekto statusas veiksmažodžio argumentų struktūroje ir kt. Pagal semantinius ir morfosintaksinius bruožus išskiriami septyni rezultatyvų tipai (funkcijos), kurie išdėstomi semantiniame žemėlapyje. Disertacijoje suformuluojama implikacinė rezultatyvų hierarchija, kuri atspindi veiksmažodžio polinkį prisijungti rezultatinį antrinį predikatyvą.
E. documents Download